Záplavová území - aktivní zóna (území ve správě Povodí Labe s.p.) (jev ÚAP č. 51)

Území v zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územního plánu, jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí. Platí zde omezení taxativně uvedená v § 67 vodního zákona. Jeho rozsah vymezuje vodoprávní úřad na základě návrhu správce toku v rámci stanovení záplavového území.

Additional Info

Created

Type
dataset

Author
Ing. Irena Košková